Project Internet - Website laten maken Limburg

Algemene voorwaarden

1. Kennisneming Algemene voorwaarden

 • Betreft algemene voorwaarden van Project Internet zijnde de opdrachtnemer, vertegenwoordigt door Silvio Westhovens.
  Maatschappelijke zetel: Grootrootstraat 22, 3680 Neeroeteren (BE)
  BTW n°: BE0527.940.910
 • Door ondertekening van een overeenkomst met Project Internet verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

  Er kan enkel van de algemene voorwaarden worden afgeweken wanneer dit expliciet wordt vermeld in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer.

 

2. Aanbieding en acceptatie

 • Alle offertes door Project Internet zijn geheel vrijblijvend en blijven geldig gedurende 30 kalenderdagen, tenzij er een andere termijn wordt vermeldt op de offerte door Project Internet.
 • Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 • De opdrachtgever erkent onderling email als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

 

3. Uitvoering van de overeenkomst

 • De opdrachtnemer zal de overeenkomst zo goed mogelijk, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • De opdrachtgever bezorg de gegevens, die de opdrachtnemer nodig heeft om de overeenkomst uit te voeren tijdig aan de opdrachtnemer. Indien dit niet het geval is kan de voorop gestelde levertermijn vertraging oplopen.
 • Indien de opdrachtgever niet tijdig alle gegevens bezorgt voor het uitvoeren van de opdracht, ook niet na herhaaldelijke vraag van de opdrachtnemer, zal het uitgevoerde werk reeds gefactureerd worden. De factuur dient dan ook betaald te worden binnen 10 dagen na factuurdatum. De website zal dan afgewerkt worden zodra de opdrachtgever alle gegevens heeft bezorgd en de factuur heeft betaald.

 

4. Duur en beëindiging

 • Het ontwerpen van een nieuwe website door de opdrachtnemer voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Er kan uiteraard mondeling of schriftelijk een leveringstermijn worden vastgesteld.
 • De opdrachtnemer kan een overeenkomst met de oprachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst.

 

5. Levering en levertijd

 • na ontvangst van de teksten, afbeeldingen, … gaat de opdrachtnemer zo spoedig mogelijk aan de slag met het ontwerpen van de website.
 • De website wordt online gezet op een subdomein van de de opdrachtnemer, zodat de opdrachtgever het ontwerp op ieder moment kan volgen en zijn/haar bemerkingen kan maken. Wanneer de opdrachtgever niet reageert, gaat de opdrachtnemer er van uit dat de opdrachtgever akkoord gaat met het ontwerp. Na ontvangst van de reactie gaat de opdrachtnemer verder met het voltooien van de opdracht.
 • De opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer het als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de overmacht slechts van tijdelijke aard is, zal de opdrachtnemer alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit weer mogelijk is.

 

6. Prijzen

 • Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief btw, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat. 

 

7. Betaling

 • Vanaf het moment dat er een overeenkomst wordt gesloten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer is de opdrachtgever betalingsplichtig. De opdrachtgever dient, na oplevering van de werken, de factuur dan ook binnen de 10 dagen te voldoen.
 • Indien de opdrachtgever niet alle gegevens aan de opdrachtnemer bezorgt, waardoor de website niet kan worden afgewerkt, zullen de reeds uitgevoerde werken (na herhaaldelijk vraag voor informatie), reeds gefactureerd worden.
 • De ontworpen website wordt pas online gezet op het domein van de opdrachtgever vanaf het moment dat de factuur is voldaan.
 • De opdrachtnemer behoudt zich het recht om eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
 • Indien de opdrachtgever niet akkoord is met het gefactureerde bedrag, dan dient hij de opdrachtnemer binnen uiterlijk 5 dagen na facturering hiervan op de hoogte te brengen.
 • De opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt pas het gebruiksrecht van de geleverde diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer heeft voldaan.
 • Van rechtswege, en zonder enige aanmaning, zijn verwijlintresten van 8,5% per jaar verschuldigd op het saldo van de factuur vanaf de vervaldag tot datum van de volledige betaling.
 • Bij toepassing van art. 1139, 1147 en 1152 van het BW zal na het verlopen van de betalingstermijn het onbetaalde bedrag van de factuur van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, vermeerderd worden met 10%, met een minium van 125 euro ten titel van contractuele forfaitair schadevergoeding.
 • Alle betwistingen en geschillen inzake de onderhavige factuur behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van het vredegerecht te Maaseik en de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren.

 

8. Aansprakelijkheid

 • De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever wordt aangebracht.
 • De inhoud van de gegevensverspreiding en -publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De opdrachtnemer wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan de opdrachtnemer aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever.
 • De opdrachtnemer is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

 

9. Geschillen en toepasselijk recht

 • Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbieden en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
 • Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voorvloeiend of daarmee verband houden, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Tongeren aanhanging worden gemaakt. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst of de totstandkoming ervan, behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de RB van Koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren.
 • Met deze voorwaarden zijn alle voorafgaande exemplaren vervallen. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Project Internet: https://www.projectinternet.be.
  Op vraag kunnen de algemene voorwaarden uw ook per email bezorgd worden.
 • Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van drukfouten.
Beste bezoeker,

Bedankt om mijn website een bezoekje te brengen.
Ik neem echter voorlopig geen nieuwe projecten meer aan.

Bedankt voor uw begrip!

Mvg

Silvio Westhovens